Reglementen

BAANREGLEMENT WLTV (goedkeuring ALV 2023)

Artikel 1
Alle leden van WLTV zijn bevoegd gebruik te maken van de tennisbanen alsmede gasten tijdens competities, toernooien en dergelijke. 

Artikel 2
In het belang van de goede orde en de onderlinge verstandhouding zijn de leden en introduc├ęs verplicht de door of namens het bestuur gegeven aanwijzingen op te volgen.

Artikel 3
Het bestuur of diens gemachtigde heeft het recht iedereen die op enigerlei wijze de orde verstoort, zich niet op gepaste wijze gedraagt of handelt in strijd met enige bepaling van dit reglement, van het tennispark te laten verwijderen, zonder dat betrokkene recht op schadeloosstelling kan doen gelden.

Artikel 4
a. Indien men gebruik wil maken van een baan is afhangen / reserveren verplicht ook als het niet druk is en er banen niet in gebruik zijn.
b. Afhangen / reserveren kan middels het in de hal van het paviljoen aanwezige 
afhangbord of online via de website of de KNLTB club-app.
c. Het reserveren is 60 uur voor de gewenste speeltijd mogelijk.
d. Als online is gereserveerd dient de reservering op het park bevestigd te worden door 
de tennispas aan te bieden aan het digitale afhangbord in de hal van het paviljoen.
e. De reservering vervalt als de bevestiging niet minstens twee minuten voor de 
reserveringstijd heeft plaatsgevonden.
f. De speeltijd bedraagt 30 minuten voor twee spelers en 60 minuten voor drie of vier spelers. Het is niet toegestaan voor vier spelers af te hangen en dan twee spelers te gaan tennissen.
g. Als er een reservering is gemaakt en men besluit toch niet te gaan tennissen dient de reservering verwijderd te worden.
h. De Technische Commissie draagt zorg voor het afhangen van banen die ten behoeve vanuit de verenging worden georganiseerd zoals van trainingen, competities, toernooien en dergelijke. Ook het herplannen van uitgevallen activiteiten vallen hieronder.
i. De geplande wedstrijden voor de interne competitie dienen te worden gespeeld volgens het door de TC opgestelde schema, behoudens slechte weersomstandigheden en overmacht.

Artikel 5

Ieder lid van WLTV is gerechtigd om drie keer per jaar een introducee uit te nodigen en mee te laten spelen. Bij het afhangen / reserveren dient de naam en het e-mail adres van de introducee ingevoerd te worden.

Artikel 6
Het slepen van de tennisbanen, na iedere speelperiode, is verplicht.

Artikel 7

Het inschakelen van de verlichting is mogelijk van anderhalf uur voor zonsondergang tot 23.00 uur.

Artikel 9
De beheercommissie bepaalt onder welke weersomstandigheden de banen niet bespeelbaar zijn. Aanwijzingen van de beheercommissie dienen te worden opgevolgd.

Artikel 10
Spelers zijn verplicht, telkenmale wanneer dit door of namens het bestuur nodig wordt geoordeeld, aan de beheercommissie gelegenheid te bieden onderhoud te verrichten aan de tennisbanen of het tennispark als geheel. Men is verplicht de aanwijzingen van de beheercommissie voor wat betreft het gebruik van de banen en orde in het park, op te volgen.

Artikel 11
Mankementen aan banen, hekwerk, netten en gebouwen dienen onmiddellijk te worden gemeld bij de beheercommissie.

Artikel 12

Het is verplicht in geval van al dan niet moedwillige vernieling van banen, netten en netpalen, gereedschappen, meubilair, gebouwen, hekwerk of andere eigendommen van de vereniging terstond melding te doen aan het bestuur. Het bestuur kan besluiten dat de ontstane schade door de veroorzaker vergoed dient te worden.

Artikel 13
Verboden zijn die handelingen die in strijd zijn met de goede orde, zoals:
a. het belopen van taluds en sportvelden;
b. het beklimmen van omrasteringen;
c. het verontreinigen van de banen of bijbehorende terreinen door het wegwerpen van papierafval e.d.;
d. het maken van muziek zonder toestemming van het bestuur;
e. elke gedraging waardoor aan gebouwen, sportvelden, beplanting, hekwerk, of 
meubilair schade zou kunnen worden toegebracht.

Artikel 14
Het nuttigen van consumptieartikelen is alleen toegestaan in het paviljoen en op het buitenterras.

Artikel 15
Het is iedereen, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur, verboden in het park handel te drijven in sport- en/of andere artikelen.

Artikel 16
Het bestuur neemt geen verantwoordelijkheid voor ontvreemde of verloren eigendommen van spelers of bezoekers, noch kan zij wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor enig voorval of enige handeling verband houdend met haar functie.

HR WLTV 2009.pdf Statuten WLTV 2007.pdf Richtlijn reserveren van banen bij WLTV.pdf BAANREGLEMENT 2023.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 40 221 2121

WLTV Waalre

Meester Slootsweg 5
5581 AS Waalre

KVK-nummer

40235658