Contributie

Contributie  

De contributie voor 2020 is door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op:

Seniorlid € 155,00 (vanaf 18 jaar op 1 januari)
Juniorlid € 53,00 (vanaf 11 jaar op 1 januari) Geen maandelijkese vermindering.
Pupil € 33,00 Geen maandelijkse vermindering.
Donateur € 20,00 Geen maandelijkse vermindering.

Alle leden zijn verplicht een machtiging tot automatische incasso voor de verschuldigde contributie, alsook voor de kosten voor ballen, (evt) training enz., aan WLTV te verstrekken. 

WLTV draagt per lid € 17,13 per jaar af aan de KNLTB.

Kortingen
Leden die bardienst doen krijgen per keer een korting van € 7,50 op hun contributie van het volgende jaar.

Dus let wel: kortingen worden verleend op contributie in het jaar NADAT men zich voor de vereniging heeft ingezet. Kortingen worden nooit uitbetaald.

Betalingen
Incidentele betalingen, anders dan via automatische incasso, dienen te geschieden op rekeningnummer NL15 RABO 0155 7185 41, ten name van Waalrese Lawn Tennis Vereniging.

Blessures en andere redenen die tennissen niet mogelijk maken
Regelmatig wordt er door leden een vraag gesteld over teruggave van contributie e.d. Binnen de vereniging is hiervoor een richtlijn vastgesteld: voor contributie en andere inschrijfgelden kan geen restitutie plaats vinden.

Het lidmaatschap van WLTV is in feite een abonnement waardoor je toegang hebt tot het tennispark en bijbehorende faciliteiten. Ook ben je lid van de gezelligheidsvereniging die WLTV natuurlijk ook is. Of je in de praktijk nu veel of weinig tennist is ieders eigen keuze en hangt af van je persoonlijke situatie. En dat geldt ook voor het volgen van trainingen en andere activiteiten, deelname is immers niet verplicht.

Natuurlijk kan het voorkomen dat je ziek wordt of geblesseerd raakt en voor kortere of langere tijd niet kunt tennissen. Hoe vervelend dit ook is, het kan nooit een reden zijn voor teruggave van contributie of trainingsgeld. Het betreft hier immers je eigen risico. Voor alle activiteiten gaat de vereniging namelijk wel verplichtingen aan, bijvoorbeeld het inhuren van een trainer voor het geven van trainingen.

Ieder lid is verantwoordelijk voor inschrijfgelden voor competities of andere activiteiten waarvoor hij/zij zichzelf heeft ingeschreven. Het zou niet terecht zijn dat de vereniging, en dus de andere leden, opdraaien voor de kosten die in feite voor rekening van een individu komen. Indien er sprake is van een langdurige periode waarin je niet kan tennissen, dan bestaat de optie dat je, net als bij ieder ander abonnement, je lidmaatschap kunt omzetten (donateurlid) of beëindigen door dit tijdig door te geven.

Alleen in zeer uitzonderlijke én bijzondere gevallen kan van deze richtlijn afgeweken worden.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 40 221 2121

WLTV Waalre

Meester Slootsweg 5
5581 AS Waalre